Pravidla

airsoftového larpu Stalker: Temná Zóna

Sekce A: Vymezení pojmů

A.1.) Obecná ustanovení

A.1.1  Stalker: Temná Zóna je airsoftový larp inspirovaný post-apokalyptickými a sci-fi příběhy.

A.1.2  Akce je pořádána skupinou dobrovolníků, kteří činnost vykonávají bez nároku na honorář. Všechny prostředky získané od Účastníků jsou pouze použity k účelu zajištění zázemí, akce operuje s vyrovnaným rozpočtem.

A.1.3  Stalker: Temná Zóna negeneruje žádný zisk a ani není organizován za tímto nebo obdobným účelem. Nesplňuje tedy podmínky pro to, aby byl klasifikován jako Podnikatelská činnost ve smyslu ObčZ.

A.2.) Organizační tým

A.2.1  Organizační tým je skupina fyzických osob, která zajišťuje zázemí akce a dohlíží na její hladký průběh. Hlavními členy Organizačního týmu jsou Hlavní Organizátor a Organizátoři (tzv. Organizace), dále pak Pomocní organizátoři
a pověřené osoby z řad CP.

A.2.2  Seznam Organizátorů pro daný ročník je k dispozici na oficiálním webu akce.

A.2.3  Rozhodnutí Organizátorů jsou vždy konečná a vykonatelná ihned, jejich přímé pokyny mají přednost před ostatními ustanoveními Pravidel.

A.2.4  Členové Organizačního týmu jsou představeni na začátku akce, v jejím průběhu jsou pak jasně označeni (viz bod D1.6).

A.2.5  Organizátoři v žádném případě nezodpovídají za případná zranění, či poškození majetku Účastníků, způsobená během hry. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za jednání Účastníků před, během a ani po skončení akce. Každý z Účastníků se účastní hry na vlastní zodpovědnost.

A.3.) Účastníci

A.3.1  Účastník akce je každá osoba, která se jakkoliv účastní akce. Účastník musí být plně svéprávný, starší 18 let, mít občanství EU a ovládat Český nebo Slovenský jazyk.

A.3.2  Účastník akce je povinen před samotnou akcí projít řádnou registrací a uhradit registrační poplatek dle instrukcí na oficiálním webu akce nebo přímých pokynů Organizačního týmu. Neregistrovaným osobám nebude umožněno se pohybovat v herním prostoru.

A.3.3  Účastník akce je povinen znát Pravidla v plném rozsahu a též se jimi po celou dobu průběhu hry řídit. Porušování pravidel či nerespektování pokynů Organizace je důvodem k okamžitému vyloučení ze hry a vykázání z herního prostoru.

A.3.4  Výjimky z ustanovení A.3.1 a A.3.2 jsou možné jen na základě předchozí domluvy s Organizací.

A.3.5  Účastníci za své jednání nesou plnou odpovědnost po celou dobu trvání akce se všemi důsledky z toho plynoucími.

A.3.6  Účastník, který nepodléhá zvláštnímu režimu po předchozí dohodě s Organizací, se nazývá Hráč.

Sekce B: Pravidla Hry

B.1.) Obecná pravidla

B.1.1  Účastníci jsou povinni řídit se platnými zákony ČR a dbát na jejich dodržování. Jsou povinni svým chováním zamezovat možnosti zranění, či poškození majetku, a těmto situacím předcházet.

B.1.2  Během hry je přísně zakázáno požívat alkohol či jakékoliv omamné nebo návykové látky.

B.1.3  Ustanovení 1.2 může být předmětem namátkové či cílené kontroly. Účastník je povinen na výzvu Organizačního týmu podstoupit dechovou zkoušku, případně zkoušku na přítomnost omamných látek ve slinách. Pozitivní nález či odmítnutí zkoušky se považuje za zvlášť závažné porušení Pravidel a je důvodem k okamžitému vyloučení Účastníka ze hry a jeho vykázání z prostoru.

B.1.4  Hráč je povinen mít po celou dobu hry u sebe předepsanou výbavu, která se skládá z ochrany zraku a reflexní vesty žluté nebo oranžové barvy. Opakované nerespektování tohoto ustanovení se považuje za zvlášť závažné a je důvodem k okamžitému vyloučení Hráče ze hry a jeho vykázání z prostoru.

B.1.5  V herním prostoru je povinností každého Účastníka nosit neustále předepsanou ochranu zraku, tj. brýle nebo masku, určené a atestované pro airsoft. Za ochranu zraku se nepovažuje např. plynová maska bez předchozí úpravy, nebo sluneční brýle. Opakované nerespektování tohoto ustanovení se považuje za zvlášť závažné a je důvodem k okamžitému vyloučení Účastníka ze hry a jeho vykázání z prostoru.

B.1.6  Hráčům je bez předchozí výslovné výzvy Organizace přísně zakázáno používání jakékoliv pyrotechniky.

B.1.7  Je zakázáno používat radiostanice pracující v nepovolených pásmech.

B.1.8  V případě jakéhokoliv vážného narušení běhu hry, jako je např. zranění Účastníka, výskyt civilních osob v herním prostoru, příjezd POLICIE ČR, apod., je Účastník povinen ihned přerušit hru a vzniklou situaci neprodleně ohlásit Organizaci.

B.1.9  Organizace si vyhrazuje právo na okamžité vyloučení Hráče nebo jiného Účastníka ze hry. Tento je potom povinen neprodleně opustit herní prostor bez nároku na vrácení registračního poplatku či úhradu nákladů jemu vzniklých.

B.1.10  Při registraci Hráče proběhne ověření jeho znalosti Pravidel a kontrola kostýmu. Pokud Hráč neprojde testem Pravidel nebo kostýmovou zkouškou, nebude do hry vpuštěn.

B.1.11  Hráčům je zakázáno šplhat na stromy, posedy a vstup do nepovolených sklepení a objektů. V povolených sklepeních je třeba dbát zvýšené opatrnosti a do těchto prostor platí zákaz vstupu bez zdroje světla, doporučená je ochrana hlavy.

B 1.12  Organizace si vyhrazuje právo zakázat vstup do určitých oblastí herního prostoru, ať už z důvodu bezpečnosti Hráčů (např. chátrající budovy), či z důvodů organizačních. Tyto prostory jsou označeny páskou s červenobílými pruhy.

B.1.13  Pro Organizátory je vyhrazeno spojení na PMR kanále č. 5. Hráči mohou na tento kanál v případě závažných důvodů (jakým je například zranění apod.) zavolat Organizaci, která tuto situaci bude bezodkladně řešit. Jiné použití tohoto kanálu, jakož i jeho odposlech, je pro Hráče přísně zakázáno. Opakované nerespektování tohoto ustanovení se považuje za zvlášť závažné a je důvodem k okamžitému vyloučení Hráče ze hry a jeho vykázání z prostoru. 

B 1.14 Každá frakce má svou přidělenou herní PMR frekvenci, která jí je přidělená a nesmí být používána příslušníky jiné frakce ani jimi nesmí být odposlouchávaná. Rozdělení frekvencí je následovné:

  • PMR kanál č. 1 – Svobodní stalkeři
  • PMR kanál č. 2 – Banditi
  • PMR kanál č. 3 – Dluh
  • PMR kanál č. 4 – Volnost

B.1.15  Je přísně zakázáno kácet stromy, dále rozebírat, poškozovat, či ničit vybavení a zařízení herního prostoru. Toto se zejména týká vybavení budov a veškerých komunikačních zařízení.

B.1.16 Vědomé i nevědomé zneužití nejasnosti v pravidlech či v jejich výkladu, jakož i jejich záměrné obcházení a jednání proti jejich smyslu a účelu, povede s největší pravděpodobností k vyloučení Hráče ze hry.

B.1.17  V herním prostoru je zakázáno volné odhazování odpadků. Všichni Hráči jsou povinni odpad třídit na: plast, sklo, papír, plech a ostatní. Pytle na tříděný odpad jsou k dispozici u Organizace.

B.2.) Zbraně a munice

B.2.1  Na akci je zakázáno byť jen přivézt jiný typ střelné zbraně než airsoftové (kvůli zvýšenému riziku záměny). Tyto zbraně nelze ani nechat odložené v osobním vozidle či mimo herní prostor. Je též zakázáno nošení a používání jiných než Organizací schválených zbraní a používání jiné než Organizátory dodané munice. Nerespektování tohoto ustanovení se považuje za zvlášť závažné a je důvodem k okamžitému vyloučení Účastníka ze hry a jeho vykázání z prostoru.

B.2.2  Všichni Účastníci akce jsou povinni před vstupem do hry dodat Organizaci ke schválení všechny zbraně, které do prostoru vnesli, střelné i kontaktní. Ze střelných zbraní jsou povoleny jen airsoftové zbraně: a sice manuální (s pružinovým mechanismem), plynové (za použití CO2 nebo greengasu/redgassu jako hnacího média) a elektrické (s elektromotorovým mechanismem). Použití jiného hnacího mechanismu nebo jiného hnacího plynu je přísně zakázáno.

B.2.3  Je zakázáno používání airsoftových zbraní s úsťovou rychlostí vyšší než 130 m/s, s výjimkou opakovacích odstřelovacích zbraní, u kterých tato hodnota nesmí překročit 170 m/s. Opakovací odstřelovací zbraně o úsťové rychlosti v rozmezí 130 m/s až  170 m/s smí být použity jen na neoddiskutovatelně bezpečnou (tedy velkou) vzdálenost, musí být nabíjeny zvlášť po každém výstřelu a míření s nimi smí probíhat výhradně přes mířidla či optiku – střelba “od boku” a/nebo na krátkou vzdálenost je přísně zakázána. Rychlost je měřena při použití BB střeliva o váze 0,20g.

B.2.4 Herní zbraně jsou rozděleny na 3 kategorie podle režimu střelby:

  • opakovací zbraně umožňující střelbu pouze jednotlivými ranami, ka každé ráně je nutné manuálně znovu přebít.
  • samonabíjecí zbraně, kde přebití probíhá automaticky, ale spoušťový mechanismus umožňuje nejvýše střelbu jednotlivými ranami
  • automatické zbraně umožňující střelbu dávkou

B.2.5  Efektivita zbraní je na zbraních vizualizována prostřednictvím barevných pásků připevněných při vstupním měření rychlosti organizátorem ke zbrani. Rychlost je měřena při použití BB střeliva o váze 0,20g. S barevným páskem je hráčům zakázáno manipulovat (přidávat další, nebo je ze zbraně odstraňovat).
Úrovně úsťových rychlostí zbraní:

  • weak gun (modrá) = 0 – 100 m/s
  • strong gun (červená) = 101 – 130 m/s (u opakovacích do 170 m/s)

B.2.6  Cvičná střelba je povolena pouze v prostoru k tomuto účelu vymezenému Organizací.

B.2.7  Střelba v nebojových zónách a na parkovišti je přísně zakázána.

B.2.8  Za kontaktní zbraň lze považovat buď gumový (nikoliv však plastový) cvičný nůž, popřípadě další doma vyrobené kontaktní zbraně (např. mačety nebo kyje). Tato zbraň však musí být v souladu s tématem hry a kostýmem Hráče (zbraně typu obouruční meč, byť umě zhotovené, nebudou do hry vpuštěny). Všechny kontaktní zbraně musí být dostatečně měkčeny a bez tvrdých nebo ostrých hran. Údery musí být vždy bržděné, ale s jasným nápřahem.

B.2.9  Organizace si vyhrazuje právo vyzkoušet jakoukoliv zbraň na jejím majiteli, kontaktní zbraně budou vyzkoušeny vždy.

B.2.10  Organizace si vyhrazuje právo jakoukoliv zbraň bez udání důvodu zabavit
a vrátit ji jejímu majiteli po skončení hry.

B.2.11  Veškeré zbraně podléhají kostýmové zkoušce. Vlastní munice je přísně zakázána, zajišťuje ji Organizace.

B.2.12  Hráči mají možnost začít hru vyzbrojeni vlastní manuální zbraní (tzv. nezcizitelným startovním manuálem) a 50 ks munice (dodá Organizace).
I nezcizitelný startovní manuál podléhá schválení Organizací a bude podroben měření úsťové rychlosti. Maximální úsťová rychlost pro startovní manuální zbraň je na úrovni weak gun (tj. maximálně 100 m/s).
Nezcizitelný startovní manuál bude specificky označen – bílá elektrikářská páska.

B.2.13 Je zakázána střelba na civilní osoby, civilní auta, zvířata a na osoby označené reflexní vestou, stejně tak jako na řádně označené členy Organizačního týmu (viz bod D.1.6).

B.2.14  Ve hře se mohou výjimečně vyskytovat i jiné typy zbraní, a to výhradně po předchozí dohodě s Organizací. Zejména se jedná o granáty či nášlapné miny poháněné CO2.

B.2.15  Montáž kontaktních zbraní na střelné (bajonetové nože apod.) je přísně zakázána.

B.2.16  Veškeré formy nepřiměřeného kontaktního boje beze zbraně jsou zakázány, zejména pak údery, kopy, páky a obdobné akce, které mohou vést ke zranění jiného Hráče nebo poškození jeho či cizího vybavení.

Sekce C: Herní mechanismy

C.1.) Soubojový systém

C.1.1  Při nošení a používání střelných zbraní je třeba dbát zvýšené opatrnosti
a snažit se o předcházení možným zraněním za každou cenu. Úmyslná riziková střelba (v přítomnosti civilních osob, na osoby, které nějakým způsobem přišly o ochranu zraku, na zvířata, apod.) se považuje za zvlášť závažné porušení Pravidel a je důvodem k okamžitému vyloučení Účastníka ze hry.

C.1.2  V případě zásahu kuličkou či kontaktní zbraní do těla nebo do výstroje, je postava Hráče zraněna. V případě zásahu dávkou se každá kulička počítá jako samostatný zásah. Zásahy do neprůstřelné vesty nebo neprůstřelné helmy (ať střelnou nebo kontaktní zbraní ) si Hráč nepočítá.

C.1.3  Zásah zjevně odraženou kuličkou, nebo zásah do zbraně je neplatný.

C.1.4  Zásah kuličkou spoluhráče je platným zásahem.

C.1.5  Je zakázána vědomá střelba z bezprostřední blízkosti (1 metr). Útočící Hráč v tomto případě pouze na protihráče namíří zbraň a místo střelby použije zřetelné zvolání “BENG! BENG!” Takto zasažená postava Hráče okamžitě umírá.

C.1.6  Při prvním zásahu je postava Hráče zraněna a Hráč hraje zranění podle toho, kam dostal zásah. Pokud byla postava již před tím zraněna, nebo jí pravidla snižují počet zásahů, postava upadá do šoku.

C.1.7  Hráč v šoku padá na zem, kde dalších pět minut hraje umírajícího (dušení, křeče apod.) a posléze mrtvého.
Po skončení probíhajícího střetu (ale ne dříve, než po deseti minutách od konce střetu), končí s hraním mrtvého, obléká si reflexní vestu a odchází na místo určené pro mrtvé postavy. V případě smrti na nebezpečném či nepřehledném místě (temný kout, schody,…) se může Hráč pod reflexní vestou přesunout na nejbližší bezpečnou lokaci v místě střetu, kde pokračuje v hraní mrtvého.

C.1.8  Během šoku je stále šance postavu zachránit resuscitací prováděnou výhradně proškoleným polním medikem aplikací obvazu. Během této resuscitace jsou obnoveny její základní životní funkce a postavu je možné začít považovat za zraněnou a je třeba pokračovat s jejím ošetřováním (viz bod C.1.9).
Resuscitace je aktivní proces oživování trvající minimálně pět minut, zahrnující masáž srdce, aplikaci podpůrných preparátů apod. Její zahájení ukončuje proces umírání. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k přerušení resuscitace před jejím ukončením, resuscitovaná postava okamžitě zemře.
Mrtvá postava zůstává na místě boje do konce konfliktu a nejdříve po deseti minutách obléká reflexní vestu a odchází na místo vyhrazené pro mrtvé postavy.

C.1.9  Zraněná postava Hráče musí být do patnácti minut ošetřena, jinak umírá. Ošetření může být provedeno pouze postavou s výcvikem Polního medika (viz bod D1.1). Zranění do končetin si může postava ošetřit sama (pokud má kvalifikaci Polního medika, viz bod D.1.1), jinak musí být ošetřena postavou jiného Hráče s touto kvalifikací.

C.1.10  Zraněná postava Hráče se bez ošetření nemůže postavit a ani se sama nijak přesouvat z místa, kde byla zraněna, a to ani plazením. Postava Hráče raněná do nohy, břicha nebo hrudi smí být z místa pouze přenesena spoluhráčem, ať už na nosítkách nebo jinak, ale nesmí se na přenášení aktivně podílet. Postava Hráče raněná do horních končetin může být z místa i odvedena spoluhráčem, který ji podpírá.

C.1.11  Zraněný nebo v šoku může být „doražen“ namířením zbraně z bezprostřední blízkosti a zřetelným zvoláním „BENG! BENG!“, nebo nebolestivým úderem kontaktní zbraní, případně náznakem podříznutí gumovým nožem. V ten moment je postava ihned mrtvá. Střelba na zraněného zblízka je zakázána. Pokud byl zraněný „doražen“, nemůže již být zajat.

C.1.12  Postava Hráče ošetřená Polním medikem se nesmí pohybovat rychleji než chůzí a  smí používat pouze pistoli (startovní manuál nebo jinou). Postava Hráče ošetřená Polním medikem se také nesmí bránit proti útoku zblízka jinak než střelbou, tedy zřetelným zvoláním „BENG! BENG!“ (viz. C1.11 o pravidlu BENG).

C.1.13  Hráči musí „hrát“ zranění a to až do jejich úplného vyléčení, např. pajdání, používání zbraně druhou rukou, atd. Postava hráče není ani po ošetření Polním medikem zcela vyléčena. K úplnému vyléčení dojde až v základně vlastní frakce. Postava Hráče, která se do jedné hodiny od ošetření Polním medikem nedostane do své frakční základny, na místě umírá. Pokud je postava ošetřena obvazem či jinou metodou ošetření, tento jí může být sejmut taktéž pouze ve frakční základně.
Péče, které se raněnému dostalo, než se dostal do frakční báze (dlahy, turnikety, krycí obvazy, dezinfekce, resuscitace apod.) bude hrát významnou roli v rekonvalescenci raněného nebo v přežití v případě nutné operace.

C.1.14  Boj kontaktní zbraní je povolen pouze v náznacích, případně naznačením podřezání. Tyto útoky je nutné provádět na neoddiskutovatelnou (kontaktní) vzdálenost s řádným nápřahem a včasným dobržděním. Vrh kontaktní zbraní se nepočítá jako zásah a je z důvodu bezpečnosti přísně zakázán.

C.1.15  Komunikace mezi mrtvými a hrajícími postavami není povolena. Taktéž není mrtvým postavám povoleno probírat (ani mezi sebou) herní záležitosti.

C.1.16  Zraněná nebo mrtvá postava Hráče může být „okradena“ o zcizitelné herní předměty. V případě okrádání mrtvého lze toto provést pouze do doby, než mrtvý oblékne reflexní vestu a odejde na místo určené pro mrtvé (viz bod C1.7).

C.1.17  Munice je zcizitelný herní předmět a lze o ni obrat kteroukoliv mrtvou bytost se střelnou zbraní. Je zakázáno při obírání mrtvých jakkoliv manipulovat s cizími zásobníky. Mrtvý na požádání vypáskuje zásobníky a předá munici Hráči, který ho obírá.
NPC může disponovat alternativní metodou lootu a bude hráče informovat dle specifické situace.

C.1.18  Mina okamžitě zabijí postavu Hráče, který ji spustil. Granát okamžitě zabíjí postavu, která jím byla zasažena. Mina i granát ignorují neprůstřelnou vestu i neprůstřelnou helmu.

C.2.) Vybavení

C.2.1  Na určité vybavení musí mít Hráč „doklad o vlastnictví“ (tzv. „glejt“). Do této kategorie patří zbraně, plynové masky, ochranné obleky, neprůstřelné vesty, helmy, exoskelety, noktovizory, termovizory a granáty. „Doklad o vlastnictví“ je prezentován kartičkou, která musí být po celou dobu použití viditelně připevněna na předmětu, k němuž náleží. Je-li glejt odcizen, byl herně odcizen předmět. S předmětem cizího hráče samotným je zakázáno manipulovat. Medikace mají své vlastní zástupné prostředky. Bedna na přenos artefaktů a protiradiační obleky jsou herní, nelze je zastoupit pouhým dokladem o vlastnictví.
Glejty pro prostředky spotřebované, typicky granáty a podobné, odkládejte na organizací vyhrazená místa, typicky na bar.

C.2.2  Plynová maska chrání před jedovatými plyny. Musí krýt celý obličej a musí adekvátně omezovat výhled. Bez předchozí úpravy zorníků nemůže být maska použita jako ochrana zraku. Organizace si vyhrazuje právo vyzkoušení neprůstřelnosti masky. Za případné poškození, nebo zničení masky při zkoušce nenese Organizace odpovědnost.

C.2.3  Neprůstřelná vesta chrání před zásahem ze střelných a kontaktních zbraní. Je zcela neúčinná proti poškození od mutanta, granátu a miny. Chrání pouze tam, kde skutečně kryje. Za neprůstřelnou vestu lze považovat pouze něco, co tak skutečně vypadá. Obal na vestu bez výplně, popřípadě taktická vesta, se za neprůstřelnou nepovažují. Neprůstřelnou vestu není možno aplikovat jinam, než na trup. V případě nejasnosti bude neprůstřelnost vesty definována Organizací při registraci.

C.2.4  Neprůstřelná helma chrání hlavu před zásahem ze střelných a kontaktních zbraní. Je zcela neúčinná proti poškození od  mutanta, granátu a miny. Chrání tam, kde skutečně kryje. Za neprůstřelnou helmu se nepovažují lyžařské, motocyklistické, a obdobné helmy. Pouze plechové, cvičné plastové, kevlarové nebo aramidové helmy se považují za dostatečné. V případě nejasnosti bude neprůstřelnost helmy definována Organizací při registraci.

C.2.5  Exoskelet je (podle typu) kombinací neprůstřelné vesty, helmy, plynové masky a lehkého nebo těžkého protiradiačního obleku. Exoskelet podléhá schválení Organizací a při kostýmní zkoušce bude stanoveno, před jakými druhy ohrožení chrání svého nositele.
Ve hře se mohou vyskytovat exoskelety se zcela specifickými schopnostmi.

C.2.6  Kostým hráčů musí odpovídat charakteru hry a hráčské frakce a jejím reáliím a je omezen pouze:
– zákazem používat kostým nebo kostýmní doplňky v jasně modré (blankytné) barvě a barvách, snadno zaměnitelných s reflexní vestou

C.2.7  Do herního prostoru není hráčům povolen vstup bez vhodného kostýmu.

C.3.) Vozidla

C.3.1  Ve hře se mohou vyskytovat vozidla. Hráčům se přísně zakazuje jakákoliv jiná, než povolená interakce s nimi, a je přísně zakázáno jim jakkoliv nebezpečně bránit v průjezdu, například skákáním do jízdní dráhy. I mimo pozemní komunikaci je třeba vždy dodržovat pravidla silničního provozu, a to jak na straně řidiče, tak na straně Hráčů (chodci jsou též účastníky silničního provozu).

C.3.2  Vozidlo jako herní prvek musí být ze všech stran označeno kontrastním znakem frakce. Velikost tohoto znaku musí být nejméně formátu A4. Není-li Hráč příslušný k žádné frakci, povinnost označení vozidla mu neodpadá – použije jiného kontrastního znaku na základě předchozí dohody s Organizací.

C.3.3  Vozidlo, které je sice herní, ale z nějakého důvodu jede do Zóny neherně, musí být označeno reflexní vestou tak, aby byla vidět ze všech stran – ideálně vyvěšením na anténu, pokud je na střeše, alternativně použitím více vest. Pro vozidla označená logem Organizace platí stejný režim, jako pro ta označená reflexní vestou.

C.3.4  Vozidlo je možno nepřímo využívat k boji: je možno střílet z něj i na něj. Je zakázáno používat vozidlo jako přímý bojový prostředek, například najížděním proti ostatním Hráčům.

C.3.5  Zaparkované vozidlo lze zničit. Ke zničení vozidla je třeba použít herní Výbušninu. Hráč, který ničí automobil, musí nalepit tuto Výbušninu viditelně na čelní sklo a dále nalepit přes čelní sklo zvenku kříž z lepicí pásky široké nejméně 3 cm. Rozměry znaku musí být minimálně 100x100cm. Vozidlo v pohybu zničit nelze.

C.3.6  Je-li zničené vozidlo neherně převáženo, musí být označeno reflexní vestou výše popsaným způsobem (viz bod C3.3).

C.3.7  Ke zprovoznění zničeného herního vozidla je nutné ho odvézt k postavě s výcvikem Mechanika. Oprava vozidla probíhá 4 hodiny a je k ní zapotřebí minimálně jeden kus libovolného techu. Přesný počet techů potřebných k opravě sdělí technik v závislosti na automobilu.

C.3.8  K provozu vozidla ve hře je nutné do něj doplňovat herní palivo. Palivo ve hře je reprezentováno samolepkou. Samolepka představuje palivo pro vozidlo na 12 hodin provozu (případně na 24 hodin provozu pro motocykly), bez ohledu na ujeté kilometry. Řidič vozidla před startem na samolepku vyznačí konec platnosti a posléze ji viditelně nalepí na čelní sklo.
Benzín je nutné do auta či motocyklu natankovat na benzínové stanici (zpravidla v gesci hráčských stran), nebo může být přepravován v minimálně pěti litrových kanystrech s adekvátním množstvím náhradního plnění (nikoliv benzínu, kvůli potenciálnímu požárnímu ohrožení), které představují nosič pro výše zmíněnou samolepku. Z kanystru, ke kterému nepřináleží palivová samolepka pohonné hmoty načerpat nejdou.

C.3.9  Za vozidlo odpovídá jeho řidič, a to včetně bezpečnosti interakce s Hráči, zodpovědnosti za bezpečnost osádky vozidla a za povinnost označení vozidla.

C.3.10  Herní vozidlo je nezcizitelný herní prvek.

C.3.11  Pokud je vozidlo použito jako herní prvek a nachází se v něm hráč, nebo jakýkoli herní předmět, musí mít stažená okénka, pokud je jimi vozidlo vybaveno, aby byla umožněna herní interakce či střelba na osádku vozidla.
Vozidla podléhají stejnému pravidlu pro prohledání či okradení, jako hráči. Pověřeného hráče (zpravidla řidiče) je nutné požádat o prohlídku. S vozidlem je jinak zakázáno manipulovat (páčit dveře, přesouvat apod.)

C.3.12  Pro motocykly platí ustanovení C.3.1, C.3.4, C.3.7 a C.3.10 v plném rozsahu, ustanovení  C.3.2, C.3.3, C.3.5, C.3.6, C.3.8 a C.3.9 pak obdobně a přiměřeně (reflexní vesta není na anténě, ale na hráči, značení frakce pak postačí ze dvou stran, apod.)

C.4.) Základny

C.4.1  Základny se dělí na dva druhy: bojové a nebojové.

C.4.2  Nebojové základny jsou představeny organizací na začátku hry. Patří mezi ně zejména Bar a Vědecké laboratoře. V těchto základnách je zakázán jakýkoli boj, ať už kontaktní či nekontaktní. Povoleno je pouze RP. Během boje je zakázáno se schovávat do nebojových základen. Taktéž se zakazuje sem cíleně směřovat boj. Stejně tak je zakázáno tohoto pravidla zneužívat k delšímu schovávání se před bojem.
Organizace konkrétní nebojové základny specificky označí.

C.4.3  Veškeré ostatní báze se považují za bojové a boj je povolen v plné míře.

C.4.4  Každá základna může mít vyhrazenu jednu místnost bez oken a pouze s jedním vstupem, která bude viditelně označena červeno-bílou páskou a bude sloužit výhradně jako sklad osobních a neherních věcí hráčů, obývajících tuto základnu. V takové místnosti je také zakázán boj. Hráčům se přísně zakazuje se v takové místnosti zdržovat déle, než je nezbytně nutné, a není zde možno ani spát. Vše se musí dít v herní části základny. V případě dobytí základny není možno tuto místnost vydrancovat, ale taktéž se tu nesmí vyskytovat žádné herní předměty.

C.4.5  Hráči obývající základnu musí své věci ukládat tak, aby předešli jejich poškození. Především by se měli vyvarovat rozkládání spacáků či batohů pod okny. Případný útočník nenese odpovědnost za škodu způsobenou špatným uložením věcí.

C.4.6  V případě nízkého počtu budov lze za základnu považovat i vojenský stan nebo hangár (nikoliv přenosný kempingový stan), popřípadě obdobnou dočasnou stavbu. Takováto stavba musí být před začátkem hry schválena Organizací jako základna. V průběhu hry ji pak nelze přesouvat, bourat ani přestavovat a je dle všech herních měřítek  a se všemi svými částmi považována za pevnou strukturu. Stěny takové základny jsou pak považovány za neprostupné stěny, tedy nelze například podlézat stanovou plachtu a podobně. Dveře takového objektu je možné na pevno uzavřít POUZE v případě, že je daný objekt krytem proti blowoutu a je vyhlášeno protiblowoutové varování formou sirény. Do té doby jsou dveře, i když zavřené, považovány za prostupné.
(Vysvětlení rozhodnutí: pokud přistoupíme na fakt, že se do budovy není možné dostat pod stanovými stěnami, tak by vznikla kompletně nepřístupná lokace. Ze zkušeností z minulých her víme, že tento jev není pro hru dobrý, protože vede k pasivitě. Dveře je možné uzavírat z důvodu ochrany proti povětrnostním vlivům či vytvoření soukromí, ale takto uzavřené dveře nejsou a nebudou nikterak zajistitelné. Stanovou chlopeň sloužící jako dveře je tedy možné zavázat aby dovnitř nešla zima a nepršelo, ale ne tak pevně aby pokusy o její otevření jakkoliv ohrozily stabilitu stanu tzn. musí jít lehce rozvázat bez poškození. Je tedy důležité si na svou základnu dávat pozor a dobře držet hlídky.)

Místnost pro sklad osobních věcí je v těchto základnách nahrazena vojenskou bednou nebo kufrem označeným červenobílou páskou (obdobně jako v C.4.4).

C.4.7  Ve hře se mohou vyskytnout struktury z černého igelitu nebo černé geotextilie. Tyto struktury organizace používá jako substitut mimořádně neprostupného materiálu (beton, ocel apod.). Igelitem ani geotextilií není možné procházet jinak, než že jsou splněny konkrétní podmínky náležející k danému objektu (některé dveře je možné odemknout, některé zdi je možné vyhodit do vzduchu apod.).
Takto může užívat náhradního materiálu pouze organizace, hráčům a hráčským frakcím není dovoleno instalovat výše zmíněné struktury z černého igelitu či geotextilie.

C.5.) Smrt, respawn a zombení

C.5.1  Smrt postavy může nastat v důsledku jedné z následujících situací:
– zásahem kuličkou
– zásahem kontaktní zbraní
– absorbováním kritické dávky radiačního záření
– v důsledku kontaktu s anomálií
– v důsledku napadení mutantem
– v důsledku vynechání drogových dávek
– v důsledku kontaktu s nebezpečným artefaktem bez potřebných ochranných prostředků
– v důsledku kontaktu s jedovatým plynem bez potřebných ochranných prostředků
– následkem blowoutu

C.5.2  V případě, že postava zemřela v důsledku kontaktu s anomálií, nebo následkem blowoutu, je její tělo i veškerá výbava nenávratně zničena. Takovou postavu není možné o nic okrást a je tedy bezpředmětné, aby hráč setrvával na místě smrti své postavy. Oblékne si reflexní vestu a bez prodlení odchází na místo určené pro mrtvé. Zde ihned odevzdá všechny své herní předměty. Zůstává mu pouze startovní manuální zbraň a maximálně 50 ks munice.

C.5.3  Hráč, jehož postava zemřela a dorazí na místo vyhrazené pro mrtvé, se pod svým jménem zapíše do seznamu, uvede důvod své smrti a čas, kdy se na místo vyhrazené pro mrtvé zapsal. Při zapsání do statistického listu hráči vždy asistuje pověřená obsluha respawnu. V případě nepřítomnosti obsluhy má hráč povinnost počkat na obsluhu a následně se zapsat.
Od té doby mu běží respawn v délce 2 hodin. Respawn je povolen pouze na místě určeném pro mrtvé. Opuštění tohoto prostoru je možné pouze v závažných případech (např. vykonání osobní potřeby). Toto opuštění a následný návrat Hráč zaznamená do seznamu tak, aby v místě určeném pro mrtvé strávil předepsanou dobu. Pokud Hráč pro respawn potřebuje nějaké další věci, vyzvedne si je v reflexní vestě ještě před nástupem na respawn.

C.5.4  Hráč si ponechá všechny své věci, o které smrtí či okradením nepřišel, do doby, než mu skončí respawn. Poté s některými z nich může pokračovat ve hře.

C.5.5  Hráč, který si chce zkrátit respawn, tak může učinit prostřednictvím tzv. zombení. V takovém případě se Hráč na místě určeném pro mrtvé zapíše do seznamu jako ZOMBIE. Zde je mu také vydána munice, kterou bude po dobu zombení používat. Doba respawnu se mu tím zkracuje na polovinu, tj. na 1 hodinu. Po uplynutí této doby si Hráč obléká reflexní vestu a jde se odhlásit z respawnu.

C.5.6  Hráč, který jde zombit, si bere s sebou všechny své věci. Na místě určeném pro mrtvé si však může uschovat jednu věc ze svého vybavení (dle svého uvážení – zbraň, artefakt apod.). Postava Hráče, která zemřela v anomálii nebo při blowoutu, si vezme pouze svojí startovní zbraň. V reflexní vestě dojde na místo určené obsluhou respawnu. Zde si sundává reflexní vestu a začíná zombit.

C.5.7  Hráči v roli zombií se mohou potulovat do zhruba padesáti metrů od místa určeného obsluhou respawnu. Zombie se nepotuluje za žádným cílem a útočí bez rozdílu na vše herně živé, vyjma ostatních zombií, jedná na základě zvířecích instinktů, neužívá tedy lstí a skrýší za účelem zabití co největšího počtu Hráčů. Zombiewalky bez přímého pokynu organizace jsou zakázány.

C.5.8  Zombifikovaná postava má zvýšenou odolnost vůči střelné zbrani o jeden zásah. Umírá tedy až po třetím zásahu, ale necítí bolest a nehraje zranění. Poté vyčká na zemi coby mrtvola přibližně jednu minutu a pak znovu ožívá. Zombie může být definitivně zabita odříznutím hlavy, pokud je zneschopněna na zemi. Po smrti zombie setrvá pět minut na místě (kdy může být i okradena), pak vstává a pokračuje dál jako nová zombie. Takto se to tedy může opakovat až do konce Hráčova zkráceného respawnu.

C.5.9  Zombie se vyznačuje charakteristickým mručením či chrčením a typickou šouravou chůzí. Zombie nemusí mručet celou dobu, stačí začít kdykoli je v doslechu nějaký žijící Hráč, aby byla možná její jasná identifikace.
Zombie smí bojovat startovním manuálem, ale pouze necílenou palbou od boku, nebo útokem kontaktní zbraní či vlastníma rukama.
Rychlost a útočnost Zombie je podmíněna dvěma režimy. V jakém režimu bude Zombie fungovat určí obsluha na Respawnu. Během “zombení” se režim dané Zombie nemůže změnit.
1) režim Den: Zombie se může po vyhrazeném území pro “zombení” libovolně pomalu pohybovat a může se za kořistí rozběhnout a ulovit jí. Nemůže běhat jen tak, nemá k tomu důvod. Když zombie běží, nesmí za žádných okolností střílet.
2) režim Noc: Zombie se pohybuje maximálně rychlostí šouravé chůze a zdržuje se převážně na jednom místě, dokud není přitahována nějakým pohybem nebo zvukem.

C.5.10  Organizátoři si vyhrazují právo regulovat počty zombie, pohybujících se po Zóně.

C.5.11  Postava, po skončení respawnu opět ožívá – Hráč si před odchodem z místa určeného pro mrtvé nasadí reflexní vestu, dojde na místo určené Organizátorem a není-li kolem jiných Hráčů, sundavá vestu a okamžitě se zapojuje do hry. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří postavy trvale mrtvé.

C.5.12  Postava si pamatuje vše, co věděla před smrtí, s výjimkou informací, které se dozvěděla v době kratší než hodinu před svou smrtí, zvláště pak si nepamatuje přímé okolnosti své smrti. Postavě též zůstávají dosažené kvalifikace (například kvalifikace Polního medika). Výjimku z tohoto ustanovení tvoří postavy trvale mrtvé.

C.5.13  Ve hře se vyskytují situace po kterých postava zemře nadobro. Postava se stává trvale mrtvou a není možné, aby se znovu zapojila do hry. Hráč se musí vrátit do hry jako postava jiná, ztrácí veškeré znalosti, vědomosti, kontakty, závislosti a kvalifikace. Hráč má povinnost upozornit na fakt, že je jinou postavou ostatní hráče (pokud by to nebylo zřejmé), aby nedocházelo k omylům a nedorozuměním.
Hráč, kterému trvale zemřela postava musí své další působení ve hře diskutovat s Hlavním organizátorem nebo Příběhovým organizátorem, který mu pomůže nastavit podmínky jeho znovuzapojení do hry.

C.5.16  Hráč, který trvale zemřel, se po skončení respawnu převleče do jiného kostýmu, v reflexní vestě si vyzvedne z báze své věci a následně odejde mimo Zónu, kde si vestu svlékne a na základě dohody s Organizací přichází do Zóny jako nová postava. 

C.6.) Anomálie a Blowout

C.6.1  V Zóně se vyskytují dva druhy anomálií – viditelné a neviditelné. Viditelné anomálie jsou reprezentovány zástupnými předměty: cáry průsvitného igelitu (pálivé chmýří), zelenou síťkou (ježibabí sliz) a bíle blikajícím řetězem LED diod (elektra) a další. Neviditelné anomálie jsou reprezentovány zvukovými IR čidly (gravitační anomálie – Masomlejn), která se rozhoukají, pokud se Hráč dostane do jejich dosahu.

C.6.2  Viditelné anomálie okamžitě zabíjí dotykem. Neviditelné okamžitě zabijí všechny osoby okruhu deseti metrů od osoby, která anomálii spustila, stane se tak, když zazní zvukový poplach.

C.6.3  V obou případech je všechno, co je v dosahu anomálie, zničeno, a to včetně těl postav Hráčů a jejich výbavy.

C.6.4  Neviditelné anomálie je možné detekovat pomocí matice, či šroubu. Matici hází Hráč před sebou a kontroluje tak cestu, kterou matice prolétla. Pokud při bezprostředním průchodu touto cestou pak Hráč spustí neviditelnou anomálii (ozve se zvukový signál), může si pro odhozenou matku dojít, ale během toho nesmí interagovat s okolím či manipulovat s jakýmikoliv předměty na trase a musí se urychleně vrátit do místa, odkud házel. Toto spuštění signálu pro Hráče neznamená smrt. Je však nepřípustné maticí točit na volném konci stuhy nebo jí přivázat na tyč, či klacek a takto detekovat anomálie (viz pravidlo deseti metrů v bodě C.6.2).

C.6.5  Smrtelný je i kontakt s některými artefakty bez určitých ochranných prostředků (speciální kleště/rukavice a přepravka na artefakty). V takovém případě se vybavení Hráče nezničí. V případě nových (v Zóně dosud neznámých) artefaktů je efekt nalepen na malé kartičce ze spodu artefaktu. Hráč, který se takového artefaktu dotkl bez ochranných pomůcek, se musí okamžitě řídit instrukcemi na této kartičce.
Přepravku je dobré po určité době odborně dekontaminovat aby se předešlo náhodným interakcím se zbytky obsahu.

C.6.6  V Zóně se vyskytují zatím dva známé druhy negativního záření (radiace a PSI) a jeden druh pozitivního záření (oáza). Přítomnost záření lze zjišťovat pouze pomocí detektoru. Detektor je vybaven měřidlem a třemi LED diodami, které indikují různé stavy. Žlutá dioda značí nemoc z ozáření. Červená a zapípání značí smrt v důsledku absorbování nadkritického množství záření.

C.6.7  Pokud má postava Hráče nemoc z ozáření (svítí žlutá LED dioda na jeho detektoru), nemůže používat jinou zbraň než pistoli (startovní manuál či jinou), pohybuje se maximálně rychlostí chůze a hraje nevolnost a slabost. Takto postižený Hráč se také nemůže bránit útokům zblízka (viz bod C.1.11 obdobně).
Z nemoci z ozáření může být Hráč vyléčen pouze v Polní nemocnici.

C.6.8  Pokud postava Hráče zemře na nemoc z ozáření (červená LED dioda na detektoru), padne mrtvý tam, kde se právě nachází, a nejméně deset minut zůstává ležet. Poté obléká reflexní vestu a odchází na místo určené pro mrtvé.

C.6.9  Pokud Hráč nemá detektor a chystá se na výpravu do Zóny, musí se přidat k Hráči, či Hráčům, kteří detektor mají. V takové skupině musí tedy být alespoň jeden detektor. Hodnoty z tohoto detektoru ve skupině se pak vztahují na všechny členy této skupiny. Pokud postava Hráče s detektorem umírá v anomálii, je povoleno ostatním členům skupiny použít tento detektor, souhlasí-li s tím majitel detektoru.

C.6.10  Zamoření oblasti jedovatým plynem je symbolizováno barevným dýmem. Pokud s ním postava Hráče přijde do styku bez ochranné plynové masky, okamžitě umírá. Bílý dým nemá žádný zvláštní účinek.

C.6.11  V Zóně se mohou vyskytnout oblasti, které jsou jedovatým plynem zamořeny trvale. V takové oblasti se nevyskytuje barevný dým, ale je viditelně označena páskou s černožlutými pruhy. Do těchto oblastí je bezpečný vstup možný pouze s ochrannou plynovou maskou.

C.6.12  Při blowoutu dochází k obrovským emisím radiačního a psyonického záření a k silným elektromagnetickým bouřím. V jejich důsledku dojde ke zničení všeho, co je v dosahu blowoutu, s výjimkou volně zaparkovaných vozidel, ale včetně jejich nákladu a osádky.

C.6.13  Proti účinkům blowoutu se lze ochránit pouze v krytu, který je k tomu určen. Krytem je budova (se čtyřmi stěnami, střechou a, minimálně improvizovaně, uzavíratelnými dveřmi) či vojenský stan (nikoliv přístřešek či iglú apod.) vybavená připojenou filtrační jednotkou (specifický předmět, který bude demonstrován při zahájení hry) nebo specifickým označením od organizace jako kryt. Filtrační jednotka musí být vybavena připojenými filtry, které určují počet osob, které se v krytu mohou bezpečně ukrývat. Jiná místa nejsou za kryt považována.
Jeden kryt může být vybaven více než jednou filtrační jednotkou.
Filtrační jednotka je uzpůsobena pro pevné připojení k stanové (nebo jiné) tyči a musí se nacházet vždy vně objektu krytu.
Filtry do filtrační jednotky může přidávat nebo je odebírat libovolná osoba. Stejně tak kdokoliv dokáže filtrační jednotku spustit či deaktivovat.
Manipulovat s filtrační jednotkou může pouze postava s kvalifikací Mechanik. Montáž i demontáž trvá minimálně 30 minut.
Kryt proti blowoutu je funkční (chrání osoby uvnitř), když jsou uzavřeny všechny dveře, je k filtrační jednotce připojen minimálně jeden filtr a zároveň je sepnutá ovládací páka.
Je přísně zakázáno filtrační jednotky a samotné filtry fyzicky ničit, jinak než herním způsobem.

C.6.14  Maximální kapacitu krytu určí organizace (v případě specificky značených míst) a nebo jí definuje počet připojených filtrů ve filtrační jednotce/-kách.
Jeden filtr představuje dostatečnou filtrační kapacitu pro ukrytí tří osob.
Ve hře se vyskytuje více typů filtrů, ale všechny poskytují stejnou filtrační kapacitu.

C.6.15  Blowout je oznamován 10 minut před jeho příchodem. V této době si Hráči musí najít nejbližší kryt. Po uplynutí této doby nastává Blowout jako takový a vše nekryté je zničeno. Způsob ohlášení Blowoutu bude specifikován Organizací před začátkem hry.

C.6.16  Blowout trvá standardně dvě hodiny. Na základě dalších okolností však může dojít k jeho prodloužení. O jeho ukončení proto rozhoduje Organizace a oznámí jeho ukončení předem stanovenými komunikačními prostředky do všech krytů, standardně hlášením na všech PMR frekvencích.

C.6.17  Postava, která zemře v důsledku Blowoutu, již nemusí vyhledávat kryt, ale rovnou odchází na místo vyhrazené pro mrtvé. Čas respawnu se v takovém případě začíná počítat po skončení blowoutu.

C.6.18  Postava, které končí respawn v průběhu blowoutu, se smí do hry vrátit až po skončení blowoutu, neřekne-li Organizace jinak.

C.7.) Mutanti

C.7.1  Výskyt mutantů v Zóně je častý, je jich několik známých druhů a další, dosud nepoznané druhy, se objevují. Až na výjimky útočí mutanti dotykem (platí hlavně pro mutanty: Snorka, Upíra, Vlkodava, Laca a Sparkyho). Postava, mutantem  poprvé zasažená je lehce zraněná. Po druhém zásahu postava padá do šoku a následně umírá (viz bod C.1.7).

C.7.2  Mutanti ignorují neprůstřelné vesty a helmy. 

C.7.3  Mutant Našeptávač útočí primárně nesmrtícími PSI vlnami, které jsou zachytitelné detektorem a specifikované konkrétním světelným efektem diod (rozsvícení všech diod a následné pohasnutí). Po ovládnutí Našeptávačem hráč okamžitě (ihned) zanechá všeho co dělal a vydává se za mutantem pro rozkazy. Na nalezení Našeptávače má hráč přesně 5 minut. Po uplynutí této doby nastává u zasaženého smrt (oznámí jí detektor). Mutant ovládnutému hráči na detektoru nastaví specifický režim pro ovládnutí a zadá mu své rozkazy. Tyto rozkazy nemusí být konečné a po dobu ovládnutí musí hráč Našeptávače ve všem poslechnout. Postava plní Našeptávačovy příkazy iniciativně (čti není Zombie). Hráč je ovládnutý po dobu 30 minut a ukončení ovládnutí mu oznámí detektor zvukovým znamením. Pokud hráč ovládnutí Našeptávačem přežil, může se ihned vrátit do hry.  Z doby, kdy byl pod nadvládou Našeptávače, si nic nepamatuje. Pokud postava Hráče pod vlivem našeptávače zemře, aplikuje se obecné pravidlo pro smrt (viz bod C.1.7).
Za předpokladu, že byl hráč v Zóně bez svého detektoru, platí pro něj pravidla pro sdílení detektoru (viz bod C.6.9).

C.7.4  Mutant Našeptávač dokáže měnit mrtvé Postavy na zombie. Z Hráče se na pokyn Našeptávače stává zombie, která musí plnit jeho příkazy. V momentě, kdy je zombie definitivně zabita (uříznutá hlava), Hráč ještě setrvává do konce konfliktu a nejdříve po deseti minutách se v reflexní vestě odebírá na místo vyhrazené pro mrtvé.
Pro tyto potřeby je automaticky užito režimu noc (čili Zombie, co neběhá). Jinak je třeba se řídit pravidly pro Zombie (viz body C.5.6, C.5.7, C.5.8 a C.5.9). Hraní této Zombie trvá maximálně 30 minut a po jeho ukončení se hráč odebírá na místo vyhrazené pro mrtvé postavy. Tato doba se nezapočítává do zkrácení doby potřebné pro Respawn postavy.

C.7.5  Mutanta Laca nelze spoutat ani chytit do sítě, mutant Laco se neunavuje.

C.7.6  Mutant  Svářeč má schopnost stalkery zavařit v blowoutovém krytu. Tuto skutečnost po zavaření sdělí slovy: „Oznámení Organizace: kryt je zavařený.“ Dveře krytu pak není možné otevřít, a to ani zvenku, respektive není vůbec možné z krytu odejít. Prolomení dveří hrubou silou je možné – Hráči musí alespoň 30 minut intenzivně hrát snahu o prolomení dveří v rámci RP, následně mohou otevřít. Takový kryt je ale poškozený a vyžaduje opravu Mechanika. Na opravu bude potřeba minimálně 1 standardní tech. Přesný počet potřebných techů sdělí Mechanik jako v případě opravy auta.

C.7.7  Mutant Sparky dokáže při podráždění nebo lovu vyzařovat silné radioaktivní záření a také je zaznamenána jeho averze k technickým zařízením, které svým zářením dokáže zcela zničit. Je dobré ho nepouštět k automobilům, filtračním jednotkám nebo jiným komplexním technologickým celkům, které je schopen zničit stejně spolehlivě jako nálož trhaviny.

C.8.) Herní drogy a medikace

C.8.1  Preparát Sigma 764 M je droga. Drogu je třeba brát jednou za osm hodin, při vynechání jednoho cyklu přichází abstinenční příznaky.
Aktivní složka Preparátu působí čtyři hodiny po požití. Během aktivní fáze dochází ke zvýšené regeneraci organismu (regeneruje se 1 život za 10 minut, respektive 1 zranění) a mírné euforii provázené dojmem výtečného soustředění a zrychleného vnímání (RP). Abstinenční příznaky: Při vynechání jednoho cyklu drogy přichází abstinenční příznaky, které mají tendence se stupňovat. Zpočátku lehký tlak na spánky se každou hodinu zvyšuje a po dalších osmi hodinách (druhý cyklus) dochází k poškození mozku a smrti (postava neupadá do šoku). Během abstinenčních příznaků postava neupadá do bezvědomí vlivem absence drogy, vše prožívá při plném vědomí. Od začátku abstinenčních příznaků (tj. po vynechání cyklu, čti: “ více než osm hodin od poslední dávky”) se všechna zranění hodnotí jako o stupeň vážnější (tzn. Například jedna kulka okamžitě přivodí šok a následně smrt). Efekt se nikdy nekumuluje, ani v aktivní fázi, ani v abstinenční.
Abstinenční příznaky je třeba hrát.
Závislost na Preparátu Sigma 764 M přetrvá i po případné smrti (pokud se nejedná o smrt trvalou).
Ve hře je preparát Sigma 764 M reprezentován malou plastovou lahvičkou s ovocným práškem. Jediný správný způsob aplikace je prášek jako takový. Rozpuštění v tekutině, nasypání do rány či vetření do sliznic efekt drogy nevyvolávají.

C.8.2  Valproic je ve hře reprezentován vitaminovou tabletou. V případě zranění poskytuje po požití Hráči půl hodiny na ošetření (namísto standardních patnácti minut, nikoliv jako bonus k řečeným patnácti minutám). Postava se v tomto případě chová jako by měla ošetřené zranění (viz bod C1.12). Pokud však do půl hodiny po požití Valproicu nedojde k vyléčení v Polní nemocnici, nastává okamžitá smrt. Raněná (nikoliv v šoku) postava si může vzít Valproic i sama.

C.8.3  Obvazy se používají při resuscitaci postav v šoku. Pro správnou aplikaci je třeba mít kvalifikaci Polního medika.

C.8.3  Ve hře se vyskytuje větší množství různých medikací, zastoupených pytlíčky označenými zdravotnickým symbolem obsahující komprimátový mix, případně hořčíkové tablety. Tyto jsou nezbytné pro některé specifické nemocniční úkony, ale nikdo jiný kromě polního chirurga je může užít a nemají samy o sobě žádný specifický efekt.

C.8.4  Všechny drogy a zdravotnické prostředky (obvazy apod.) do hry dodává výhradně Organizace.

Sekce D: Ostatní pravidla

D.1.) Ostatní mechanismy

D.1.1  Ošetření postavy Hráče probíhá pomocí RP obvázáním rány obvazem či jiným prostředkem ošetření dle výcviku Polního medika. Obvaz a obdobné prostředky může použít pouze Polní medik, tj. postava, která projde výcvikem na medika u postavy Polního chirurga.

D.1.2  Zajata může být pouze postava, která je zraněná či se zajmutí aktivně nebrání, pouze na kontaktní vzdálenost, a sice nebolestivým svázáním rukou provazem (je zakázáno užívat zajišťovací prostředky, jako jsou pouta či jejich ekvivalenty, bez bezpečnostní pojistky tzn. že pro jejich sejmutí je potřeba specifický klíč nebo řezací nástroj na plastová pouta) a následným zřetelným prohlášením: „Zajímám tě“. Takto zajatá postava je herně svázaná na rukou a nemůže se bránit. Hernímu zajímání se zbraní v ruce (v rámci RP) se meze nekladou, přísně zakázány jsou však akce, které by mohly vést k zranění zajímaného Hráče (zejména nepřiměřené nasazování páky, údery, svazování způsobem, který by mohl po delší dobu omezit přívod krve do končetin apod.).
Zajímající za zajatého přejímá odpovědnost do míry, že zajišťuje jeho neherní bezpečí. Je přísně zakázáno svázaného člověka nechat samotného déle než 10 minut.

D.1.3  Veškerá činnost, kterou Hráči dělají v Zóně, je herní a snažíme se o maximální možné (ale vždy maximálně bezpečné) přiblížení realitě. Bez reflexní (nebo organizačního ekvivalentu) vesty neexistuje neherní jednání. Všechny běžné činnosti jsou herní.

D.1.4  Výslechy jsou možné pouze pomocí RP. Vyslýchanému nesmí být způsobeno žádné fyzické ani duševní poškození. Vyslýchaný musí hrát vyslýchání v rámci RP. Vyslýchání probíhá v půlhodinových časových fázích a během tohoto období může vyslýchaný až třikrát neodpovědět pravdu na položenou otázku. Opakování jedné otázky je bráno jako jedna a ta samá otázka. Výrazná obměna otázky doprovázená například konfrontací s novými důkazy, skutečnostmi či nátlakovou metodou, je brána jako nová otázka.
Aktivní neodpovídání na dotazy (zatvrzelé mlčení) je bráno jako vyčerpávání možnosti neodpovědět pravdu. Výslechem se není možné “promlčet” ale zároveň je je nutné dát vyslýchanému adekvátní množství času na rozmyšlení odpovědi. Zároveň je ale nepřípustné přílišné protahování odpovědi. 2-3 minuty by měly být absolutním maximem.
Vyslýchaný má právo sledovat čas a musí mu být vždy popravdě sděleno, kolik minut z vyslýchací fáze uplynulo.
(Vysvětlení rozhodnutí: Tento mechanismus je navržen aby na jedné straně výslech nebyl automatické získání informací, ale zároveň umožnil tyto informace získávat. Průběh výslechu by se dal nazvat intelektuálním soubojem mezi vyslýchajícím
a vyslýchaným. Oba jistě udělají dobře, když se na výslech dobře připraví. Vyslýchající tím, že si připraví fakta a otázky, a vyslýchaný tím, že si určí které pravdy jsou pro něj natolik cenné, že se je rozhodne bránit.
O tom, kdy vyslýchaný neřekne pravdu rozhoduje vyslýchaný a nemusí nikterak dávat najevo, že pravdu neřekl. Oproti tomu vyslýchající by po půl hodině měl mít představu, že maximálně tři informace, které získal nemusí být pravdivé.
Závěrem, je patrné, že natolik komplexní akci, jakou výslech bez pochyby je, není možné plně přetransponovat do zcela jasného a černobílého pravidla. Proto, ať stojíte na jedné či druhé straně, hrajte fér a úmyslně se nesnažte pravidla zneužívat jedním či druhým způsobem.)

D.1.5  Zneužití reflexní vesty (například pro stravování či osobní hygienu) je přísně trestáno Organizací. „Neherní“ spánek neexistuje. Vyjma výjimečných (zdravotních) případů není možno spát mimo herní území. Spát v Zóně v reflexní vestě, provádět s ní osobní hygienu není povoleno.
Výjimkou tohoto pravidla budiž cesta na toaletu umístěnou v herním zázemí (u organizace). Pro tyto potřeby bude všem účastníkům akce vysvětlen přesný postup, jak k toaletám chodit a v kterém místě je povinné si reflexní vestu nasadit, pokračovat v ní a kde jí je nutné opět sejmout.

D.1.6  Hráč pohybující se po herním prostoru v reflexní vestě je povinen zajistit, aby byla na jeho těle jasně viditelná, nesmí tedy vestu zakrývat jinými kusy oblečení a v noci je povinen si na vestu svítit při jakémkoliv kontaktu s jinou osobu tak, aby ve tmě nemohl být zaměněn s herně jednající postavou.

D.1.7  Organizátoři jsou během hry označeni modrým baretem, v případě hlavních Organizátorů doplněným o organizační odznak. Další členové Organizačního týmu, zejména pak Pomocní organizátoři a pomocná síla, jsou označeni modrou kšiltovkou. V případě potřeby s Organizátory Hráč může řešit herní problémy a nejasnosti. Pokud Organizátor nemá modrou pokrývku hlavy, vystupuje ve hře jako herní postava. V noci je Organizační tým označen modrým světlem (light stickem nebo LED diodami).

D.1.8  V herním prostoru se vyskytuje dálkově ovládaný dron, jedná se o čistě neherní objekt, pro postavy je neviditelný a je zakázáno s ním jakkoliv interagovat.

D2.) Rudá stop

D.2.1  Pravidlo „RUDÁ STOP” funguje tak, že pokud bude herní situace směřovat k duševnímu či fyzickému poškození oběti nebo jejího majetku, která s tímto jednáním nebude souhlasit, vykřikne tato osoba nahlas „RUDÁ STOP!“. Tímto okamžitě končí jakékoli aktivity vůči tomuto Hráči, ten ale zároveň dává najevo své plné podrobení.

D.2.2  Pravidla „RUDÁ STOP“ lze obdobně využít pro zastavení hry v krizovém případě (zranění Hráče, přítomnost civilních osob, apod.). Všichni Hráči v okolí okamžitě ukončí všechny své aktivity.

D.2.3  Hráč, který využije práva „RUDÁ STOP“ musí ihned vysvětlit Hráčům ve svém okolí, proč tohoto pravidla využil.

D.2.4  Zneužití pravidla „RUDÁ STOP“ se přísně zakazuje.

D3.) Manipulace s předměty

D.3.1  Ve hře se nachází předměty, které nejsou určeny k odnášení. Jedná se zpravidla o předměty, které náleží k určité konkrétní lokaci a jsou její nedělitelnou součástí. S těmito předměty je možné nedestruktivně interagovat, ale je zakázáno je z dané lokace odnášet. Takové předměty budou zřetelně označeny samolepícím štítkem “Nelze odnést”. V případě, že zpětně zjistíte výskyt předmětu označeného jako nezcizitelný, vyhledejte organizátora a na tuto situaci jej upozorněte, nebo daný předmět při nejhorším předejte Barmanovi s informací, odkud daný předmět pochází.

D.3.2  Ve hře se vyskytují herní peníze. Chovejte se k nim slušně. Je přísně zakázáno peníze úmyslně ničit.
Ve hře se nachází dva typy peněz: Zarjady, které jsou základní měnou s pevným kurzem a Dolary, které mají kurz proměnlivý, přepočitatelný na Zarjady.
Kurz Dolaru může být u různých obchodníků odlišný.